Statuten

 

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

STATUTEN

Op 14 december 2004 beslist de algemene vergadering de statuten van de vereniging zonder winstoogmerk PROD.COMM te wijzigen in overeenstemming met de nieuwe wet betreffende verenigingen zonder winstoogmerk - conform het artikel 8 van de wet van 27 juni 1921 alsook de nieuwe wettelijke bepalingen van 2 mei 2002 - vastgelegd ais volgt.

Titel 1. Benaming, maatschappelijke zetel, duur

Art. 1. De vereniging heeft het jundische statuut van een vereniging zonder winstoogmerk conform de wet betreffende de verenlgingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. De vereniging voorheen gekend onder de naam N.V P.T.R.: Nationale Vereniging voor Productiechefs en Technici uit de Reclamewereld, (Franse benaming A.N.C.T.F.P.) draagt nu de naam VZW « PROD.COMM ».

Deze benaming, gevolgd of voorafgegaan door de woorden « vereniging zonder winstoogmerk" of "vzw" en het adres van de maatchappelijke zetel moeten uitdrukkelijk vermeld staan op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en eventueel andere stukken die uitgaan van de vzw.

Art. 2. Haar maatschappelijke zetel bevlndt zich te 1150 Brussel, Atlantieklaan 100.

De vzw PROD.COMM ressorteert onder het gerechtelljk arrondissement Brussel.

De maatschappelijke zetel kan bij beslissing van de algemene vergadering overgebracht worden naar een andere plaats. Elke verandering betreffende de maatschappelijke zetel dient te verschijnen in het Belgisch Staatsblad volgens de wettelijke verplichtingen.

Art 3. De vereniglng heeft tot doel de productieverantwoordelijken en project managers in de publlcitelt en communicatie te verenigen en in het bijzonder

1. de banden aan te halen door leden op het professionele vlak samen te brengen,

2. het organiseren en verdedigen van het vak,

3. de studie bevorderen, alles wat de verspreiding en uitvoering van communicatie aangaat verbeteren,

4. het organiseren van conferenties, congressen, bedrijfsbezoeken en leergangen,

5. samenwerken met scholen en organismen die onderricht in functle van reclamevoering aanbieden,

6. contacten en uitwisseling bevorderen met buitenlandse organismen en vaklui om ieders methodiek en techniek te kunnen vergelijken en om beiden wijzer te worden.

Art 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en kan ontbonden worden op eender welk moment.

Titel 2. Leden

Art. 5. Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt. Het mag niet minder zijn dan vier. De vzw PROD.COMM bestaat uit effectieve leden, ereleden en leden-weldoeners.

Art. 6. De voorwaarden voor toetreding van leden zijn als volgt:

1. zijn beroepshoedanigheid rechtvaardlgen sedert mlnstens één jaar in een publicitelts- of communicabe-agentschap, bij een adverteerder of ais zelfstandige,

2. voorgedragen worden door twee effectieve leden,

3. aanvaard worden door de raad van bestuur.

De toekenning van het Iidmaatschap houdt voor het nieuwe lid de volledlge aanvaarding in van aIle statuten en huishoudelijke reglementen. De titel van erelid of lid-weldoener wordt toegekend door de raad van bestuur aan personen die de vereniglng of het vak diensten bewezen hebben.

Art. 7. De vereniglng is aansprakelijk voor de fouten die kunnen worden toegerekend aan haar aangestelden of aan de organen waardoor zjj handelt. De personen die met het dagelijks besluur zijn belast, gaan geen enkele persoolijke verplichling aan inzake de verblntenissen die de vereniging aangaat.

Maar elk lid die in naam van een vereniglng meewerkt aan een document waarop één van de ln Artlkel 1 aangehaalde vermeldingen niet is aangebracht kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor alle of voor een gedeelte van de verbintenissen die de vereniging krachtens dit stuk heeft aangegaan.

Art 8. Het ontslag, de schorsing en de uitsluiting van leden geschiedt volgens de wijze vastgelegd in het artikel 12 van de wet van 27 juni 1921 alsook de nieuwe wettelijke bepallngen van 2 mei 2002.

Het ontslagnemend of ultgesloten Iid en erfgenamen of rechtverkrijgenden hebben geen enkel recht op het maatschappelijk bezlt van de vereniglng. In geval van uitsluiting worden de vervallen bijdragen noolt terugbetaald.

Art 9. Alle leden van de vereniging moelen jaarlijks ln de maand januari het Iidgeld betalen, dat door de raad van bestuur wordt vastgelegd.

Het bedraagt heden € 75,00 en zal niet hoger worden dan € 150,00.

Elk lid dat de door hem verschuldlgde bedragen niet betaalt wordt ais ontslagnemend beschouwd.

Tltel 3. Algemene vergadering

Art 10. De algemene vergaderlng bestaat uit de verzameling van aile leden.

Ze wordt voorgezeten door de voorzltter van de raad van bestuur, of bij afwezigheid door de onder-voorzitter of oudste van de aanwezige bestuurders.

Art 11. De algemene vergadering beschikt blj machte van de wet en van de statuten over het hoogste gezag van de vereniglng.

Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor

~ de wijziging van de statuten

- de benoemlng en de afzetting van de bestuurders en de commissarissen

- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen

- de goedkeuring van de begroting en van de rekening

- de ontbinding van de vereniging

- de uitsluiting van een lid

- alle gevallen in overeenstemming met de statuten,

Art 12. De algemene vergaderlng vlndt mlnstens eenmaal per jaar plaats, tljdens het eerste semester, op de plaats, dag en uur bepaald door de raad van bestuur. Alle leden worden hierop uitgenodigd.

Een algemene vergadering kan door de raad van bestuur worden bijeengeroepen op hun initiatief of wanneer ten minste één vijfde van de leden het vraagt.

Art 13. Alle leden worden ten minste acht dagen voor de algemene vergadering opgeroepen door de raad van bestuur via een geslgneerde brief, fax of e-mail.

De agenda wordt blj de oproeping gevoegd.

De algemene vergadering kan alleen geldige besluiten nemen over punten die niet ln de agenda opgenomen werden ais dIe niet vallen onder de beschrijving van de artikels 8, 12 en 20 van de wet van 27 Juni 1921 alsook de nieuwe wettelijke bepalingen van 2 mel 2002.

Art. 14. De algemene vergadering rlcht zlch tot aile leden die hel lidgeld vereffend hebben. Ieder lid beschikt over één stem en kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid die hij daartoe volmacht verleent.

Art 15. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur of in geval een vljfde van de leden zulks vraagt.

Deze vraag wordt gericht tot de voorzitter van de raad van bestuur en de algemene vergadering moet dan bijeengeroepen worden binnen de dertig dagen van de aanvraag. Elk voorstel dat door mlnstens één vijfde van de leden onderschreven wordt dient opgenomen te worden in de agenda van deze algemene vergadering.

Art 16. Alle besllssingem worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden behalve in gevallen die uitdrukkelijk door de wet anders gestipuleerd worden. Bij een gelijke stand van stemmen is de stem van de voorzitter van de algemene vergadering beslissend.

Art 17. De wet voorziet dat de raad van bestuur op de maatschappelijke zetel een reglster houdt van de beslissingen genomen door de algemene vergadering.

Alle leden of derden die enig belang kunnen rechtvaardigen, mogen uittreksels vragen, getekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door een bestuurder.

Alle wijzlgingen aan de statuten moeten bekendgemaakt worden ln de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Dat geldt ook voor de akten betreffende de benoeming, de atzetting en de ambtsbeêindiging van de bestuurders.

Titel 4. Raad van bestuur

Art 18. De vereniging wordt bestuurd door de raad van bestuur samengesteld uit minstens drie en maxlmaal vijftien leden.

De leden van de raad van bestuur worden gekozen, Indien nodig via geheime stemming, door de algemene vergadering voor een periode van zes jaar.

De raad van bestuur kiest in zijn mldden een voorzltter, een onder-voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Als de voorzitter verhinderd is worden zijn functies weergenomen door de onder-voorzitter of door de oudste aanwezige bestuurder. De raad van bestuur heeft de ruimste bevoegdheden om de leiding en het dagelijks beheer van de vereniging waar te nemen.

De uittredende leden zljn herkiesbaar.

Art 19. De raad van bestuur vergadert bij oproeplng door de voorzitter of de secretaris. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid der stemmen. Bij een gelijke stand van stemmen is de stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger beslissend.

Art. 20. De raad van bestuur heeft de meest ruime bevoegdheid om de administratie en het bestuur van de vereniging te beheren.

De raad is bevoegd ontvangsten te doen en betalingen uit te voeren, verschuldigde bedragen op te eisen, kwijting toe te kennen, goederen in ontvangst te nemen en ze te beheren; roerend en onroerend goed te verwerven, te verhandelen of er afstand van te doen, een huurcontract van meer dan negen jaar aan te gaan of te verbreken, subsidies, schenkingen en geldelijke tussenkomsten te aanvaarden en in ontvangst te nemen, een bedrijfscontract goedkeuring te verlenen en een contract aan te gaan, alle officiêle papieren te tekenen, een hypotheek te leggen op de woningen van de gemeenschap, leningen te onderhandelen en aan te gaan, voorschotten uit te keren, afstand te doen van contractuele of reêele rechten evenals alle reéele en persoonlljke waarborgen ; toestemmlng te geven voor of na betaling van alte bevoorrechte of hypotecaire inschrijvlngen, overschrijvingen, in beslag nemen of andere verhindernissen, optreden als eiser, zowel ais verdediger voor elke gerechtsomschrijving – gevolg geven aan alle rechtsverordeningen.

Art 21. De rechtsbedingen, zowel ais eiser dan ais verweerder worden ingespannen of ondersteund in naam van de vereniging door de raad van besluur.

Art. 22. De akten, andere dan deze van het dagelijks beheer, welke de vzw verbinden, worden, behoudens afvaardlglng van de raad van besluur, getekend door twee beheerders welke geen rechtvaardlging van hun machten moeten verantwoorden ten overstaan van derden.

Art 23. De beheerders gaan uit hoofde van hun functie geen enkele persoonlijke verbintenis aan en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat. Dit geschiedt ten kosteloze titel.

Tltel 5. Reglement van interne orde

Art 24. Een reglement van interne orde zal door de raad van bestuur kunnen voorgelegd worden aan de algemene vergadering. Wijziglngen aan dat reglement zullen mogen aangebracht worden door de algemene vergadering, beslissend bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Art 25. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Art 26. Eventueel zal de algemene vergadering een commissaris mogen aanduiden, belast met het nazicht van de rekeningen van de vzw, en haar zijn jaarverslag voorleggen. Zij zal de duur van zijn mandaat vaststellen.

Art. 27. In geval van ontbinding van de vzw, zal de algemene vergadering de vereffenaar(s) aanduiden, hun machten bepalen, en beslissen over de bestemming te geven aan het actief van het maatchappelijk vermogen.

Art. 28. ln alle gevallen van vrijwlllige of gerechtelijke ontbinding op gelijk welk ogenblik of oorzaak deze zich voordoet, zal het netto-actief van de ontbonden vereniging bestemd worden aan andere verenigingen welke dezelfde doelen nastreven, aan te duiden door de algemene vergadering.

Art 29. Alles wat niet uitdrukkelijk voorzien is in onderhavige statuten wordt geregeld door de wet van 27 juni 1921 alsook de nieuwe wettelijke bapalingen van 2 mai 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk.

De bestuurders worden bevestlgd in hun functie voor een termijn van zes jaar, gelijkvormig aan de statuten.

Opgemaakt te Bussel op 15 december 2004

Getekend

Marcel Prete, Voorzitter

Martine Bayet, Algemene secretaresse

Milou Cauchies, Penningmeester

 

WIJZIGING VAN DE STATUTEN IN 2010

De voorwaarden voor toetreding van leden zijn als volgt licht gewijzigd :

1. zijn beroepshoedanigheid rechtvaardlgen sedert mlnstens één jaar in een publicitelts- of communicabe-agentschap, bij een adverteerder of ais zelfstandige, of elk andere functie met aankoop en productie van publiciteit

2. voorgedragen worden door twee effectieve leden,

3. aanvaard worden door de raad van bestuur.